Girişimciliğin Önemi
Prof. Dr Orhan KÜÇÜK

Prof. Dr Orhan KÜÇÜK

Girişimciliğin Önemi

07 Haziran 2015 - 15:46

Girişimciliğin Önemi

Orhan KÜÇÜK*

Kaynaklarını riske ederek iş üretme, faktörleri bir araya getirerek ürün ortaya koyma ve pazarlama anlamında girişimcilik, fiili işgücü ve beyin gücü sahibi olan bir üretim faktörü olarak insanın, aynı zamanda tüm faktörleri bir araya getirebilen üstün yanının ortaya çıkarılmasıdır. Kâinatın en üstün varlığı olan insanın tek düze ve edilgen bir yapıdan, gelişmiş ve etken yani kaynaklar üzerinde tasarruf eden bir üst yapıya kavuşmasıdır. Bu bakımdan girişimcilik, hem birey için hem de toplumlar için büyük öneme sahiptir.

Girişimciliğin önemi temelde iki bakış açısıyla incelenebilir. Bunlardan birincisi bireyin özyetkinliğine katkısı, diğeri de bireysel ve toplumsal yararlarıdır.

Bireyin özyetkinlik ve gelişimi bakımından girişimciliğin önemi birkaç başlıkta ifade edilebilir:

Girişimcilik insana kâinattaki üstün yanının hatırlatılmasıdır.

Girişimcilik insanın uçsuz bucaksız yeteneklerinin ortaya çıkarılmasıdır.

Girişimcilik insanın kendini tanıması, kendisine bir fırsat vermesi, kendini başarma, kendini tamamlama ve bir değer üretme ameliyesidir.

Girişimcilik insanın, dünyadaki farklılığının ve temel görevlerinin farkına varmasıdır.

Girişimcilik insanın kendini hatırlamasıdır.

Girişimciliğin bireysel ve toplumsal yarar bakımından önemi de yine birkaç başlıkta incelenebilir:

Girişimcilik bireylere iş sağlar, geçim sağlar, kendi işlerinin patronu olma ayrıcalığını kazandırır.

Girişimcilik farklı heyecanların, farklı bakışların çözüm sürecine katılmalarını sağlar.

Girişimcilik farklı cinsiyet, yaş ve zekaların sahaya çıkmasını sağlar.

Girişimcilik farklı ihtiyaç, beklenti ve eğilimleri olan bireylerin düşüncelerini paylaşmalarına katkı sağlar.

Girişimcilik farklı yetenek ve eğitim sahibi olan bireylerin bir arayla gelmelerine, sinerji oluşturmalarına katkı sağlar.

Girişimcilik bireyin yeteneklerinin ortaya çıkmasına katkı sağlar. Tekdüze bir yaşayış ve yeteneklerin sınırlı düzeyde kullanılmasından, yeteneklerin mümkün olduğunca açığa çıkmasına hizmet eden girişimcilik, toplumun insan gücü yapısının güçlenmesi ve gelişmesine katkı sağlar.

Girişimcilik yeni iş alanlarının ortaya çıkmasını sağlar. Böylece yeni hizmetler üretilir, yeni istihdam sahaları gelişir.

Girişimcilik yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Her bir girişimci kendine ait bir takım yeni düşünceleri realize eder ve böylece insan ihtiyaçlarının daha farklı şekillerde ve daha iyi biçimde karşılanması mümkün olabilir.

Girişimcilik yeni teknolojilerin gelişmesini sağlar. Böylece teknolojik gelişme hızlanır, katma değer üreten iş alanları çeşitlenir, rekabet üstünlüğü sağlanır.

Girişimcilik iş üretilmesine, istihdama ve üretime katkı sağlar. Böylece kalkınma gerçekleşir. 

Anlaşıldığı üzere girişimciliğin önemi, bireysel kazanımlardan toplumun geneline yaygınlaştırılacak, ülke ekonomisine yönelik kazanımlara kadar geniş bir yelpazede ele alınabilmektedir.

Bir ülkenin kalkınmasında girişimciliğin geliştirilmesi son derece önemlidir. Çünkü; girişimci özelliklerinin ve niteliğinin iyileştirilmesi sayesinde yeni fikirler hayata geçirilmekte, teknoloji gelişmekte ve yeni buluşlar ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda da istihdam ve üretim artmakta, kalkınma gerçekleşmektedir.

Girişimcilik, işsizliğin önlenmesinde, ekonomik büyümenin hızlandırılmasında ve toplumsal yapıda değişimci/yenilikçi bir sürecin başlatılmasında temel faktör olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda girişimcilik potansiyeline sahip bireylerin sahaya çıkarılabilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu bireylerin ortaya çıkarılması ve girişimcilik ruhunun geliştirilmesi için; bireyin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel yapı ile aile içi ve toplumsal davranış temellerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Girişimciliğin gelişmesinin eğitimin kalitesi, düzeyi ve genel ekonomik koşullar ile yakın ilişkili olduğu gerçeği gözönünde bulundurulmalıdır. Nihayet; devletin girişimciliğin gelişmesine ilişkin teşvik edici tutum ve uygulamalar geliştirmesi gereklidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde girişimci ruha sahip kişilerin yetişememesi dış kaynaklı büyümeye neden olarak, etkin bir kalkınma süreci içerisine girilmesine engel olacaktır.

 

 

 

* Doç. Dr., İİBF, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı 

[email protected], https://twitter.com/orhankucuk4, https://www.facebook.com/orhan.kucuk.9231

 

Bu yazı 2212 defa okunmuştur .

Son Yazılar